Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει επίσημη παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και αξιοποιεί τις δυνατότητές τους, με στόχο να ενημερώνει με άμεσο τρόπο και σε πραγματικό χρόνο το κοινό, τόσο για θέματα πρόληψης και προστασίας έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όσο και για τις δράσεις και το έργο του, ενθαρρύνοντας την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες.

Η διαχείριση των λογαριασμών που τηρεί το Υπουργείο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου (εφεξής ο διαχειριστής), στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου πολιτικής διαχείρισης και χρήσης για λόγους που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω λογαριασμών:

https://x.com/GSCP_GR

https://www.facebook.com/CivilProtectionGreece

https://www.instagram.com/civilprotectiongreece/

https://x.com/112Greece

https://www.facebook.com/112Greece/

Οι χρήστες-μέλη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (εφεξής χρήστες-μέλη) ενθαρρύνονται να διατυπώνουν τις απόψεις τους στους λογαριασμούς του Υπουργείου, επιδεικνύοντας ωστόσο τον δέοντα σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους με το Υπουργείο, αλλά και μεταξύ τους. Οι χρήστες-μέλη οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση, δημοσίευση και αποστολή μηνυμάτων στους λογαριασμούς που τηρεί το Υπουργείο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

α) Περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, υβριστικό, προσβλητικό κατά συγκεκριμένων ομάδων βάσει της εθνοτικής/φυλετικής τους προέλευσης/θρησκείας/ φύλου κλπ ή παράνομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

β) Περιεχομένου ή άλλου υλικού που προάγει τη βία και τον ρατσισμό ή θα μπορούσε να προτρέπει σε συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα ή να προκαλέσει αστική ευθύνη.

γ) Περιεχομένου ή άλλου υλικού τύπου “spam” που δεν σχετίζεται με το θέμα της εκάστοτε συγκεκριμένης ανάρτησης, συνδέεται με κακόβουλες ιστοσελίδες, περιέχει ιούς ή ύποπτα αρχεία, που έχει διαφημιστικό/προωθητικό χαρακτήρα για υπηρεσίες και προϊόντα, που επαναλαμβάνεται με συστηματικό και/ή ενοχλητικό για την κοινότητα τρόπο.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, ο διαχειριστής δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:

α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

β) Να προβεί στον αποκλεισμό / αναφορά των χρηστών-μελών που παραβαίνουν τους ως άνω όρους.

γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και την πρόκληση οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Το Υπουργείο ουδεμία ευθύνη φέρει για σχόλια/θέσεις-απόψεις/περιεχόμενο που δεν αναρτώνται από το ίδιο, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία μπορεί αυτά να προκαλέσουν σε τρίτους. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή σχετικών σχολίων/θέσεων-απόψεων/περιεχομένου κατά τρόπο που να υπονοεί ότι αντανακλούν τις απόψεις του Υπουργείου.

Το Υπουργείο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες τυχόν παραπέμπει. Οι λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου δεν διατίθενται για την προώθηση ούτε τη διαφήμιση επιχειρήσεων, ούτε γενικότερα για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

Επίσης, οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες, στις οποίες παραπέμπει το Υπουργείο μέσω συνδέσμων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που το ίδιο τηρεί και οι απόψεις/σχόλια που διατυπώνονται σε αυτές έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις του Υπουργείου. Ο διαχειριστής προβαίνει μεν, με την εύλογη επιμέλεια και προσοχή, σε δημοσιεύσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εντούτοις δεν εγγυάται ούτε την αξιοπιστία, ούτε την ακρίβεια, ούτε την πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση, ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπει (“shared pages & links”).

Η αναδημοσίευση περιεχομένου που αναρτά το Υπουργείο στους λογαριασμούς που τηρεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (μέσω διαδικασιών share/embed) σε τρίτες ή προσωπικές ιστοσελίδες τελεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί κατά τρόπο που αντιβαίνει στους σκοπούς δημοσίευσής του.

Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δημοσιεύονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των σελίδων αυτών και πάντοτε σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το Υπουργείο δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για άλλους σκοπούς.

Η ενημέρωση και παρακολούθηση των λογαριασμών του Υπουργείου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την επιχειρησιακή απόκριση, τυχόν συμβάντα θα πρέπει να αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 ή στους αριθμούς έκτακτης ανάγκης του Πυροσβεστικού Σώματος - 199, της Ελληνικής Αστυνομίας - 100, του ΕΚΑΒ – 166 κλπ.

Μηνύματα, σχόλια και αναφορές διαβάζονται από τον διαχειριστή και προσωπικές απαντήσεις είναι δυνατόν να δοθούν, κατά περίπτωση. Το Υπουργείο δεν είναι, εντούτοις, υποχρεωμένο να απαντά σε κάθε ένα εξ αυτών.

Το Υπουργείο διατηρεί, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους σκοπούς της παρουσίας του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Οι όροι χρήσης των αντίστοιχων επιγραμμικών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ισχύουν παράλληλα με την παρούσα πολιτική.