Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος https://www.mazistinprolipsi.gr/ ανήκει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (εφεξής «Υπουργείο»), βάσει σχετικής σύμβασης δωρεάς. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος προσφέρει σε όλους (εφεξής «χρήστης/επισκέπτης»), μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα, υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με το Υπουργείο υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι κατά κανόνα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΑΚ) και όταν διατίθενται, η διάθεσή τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Άδειας European Union Public Licence (https://eupl.eu/1.2/el/).

Ο χρήστης/επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη, ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Περιορισμοί χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που, ενδεικτικά, περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου κ.λπ. (εφεξής «Περιεχόμενο») αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/χρήστες για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, εξαιρούμενης της χρήσης του για εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της διεθνούς άδειας Creative Commons (CC BY-NC-SA v.4.0) Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0. Επισημαίνεται ότι η διάθεση του περιεχομένου υπό τους παραπάνω όρους, δεν σημαίνει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε. Η άδεια αυτή δεν εκτείνεται σε οποιοδήποτε τυχόν υλικό διαδικτυακού τόπου τρίτου, καθώς αυτό το υλικό ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης κάθε τρίτου και ουδόλως σχετίζεται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Ενδέχεται ο διαδικτυακός τόπος να περιέχει επιμέρους υλικό, το οποίο ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα πνευματικά έργα τρίτων που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Περιορισμός ευθύνης

Το Υπουργείο, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, αληθείς και επικαιροποιημένες. Το Υπουργείο δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/επισκέπτη από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Επίσης, το Υπουργείο παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ.) που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του
«ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο δε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο με δική του ευθύνη.

Το Υπουργείο δεν δύναται να εγγυηθεί ότι ο διαδικτυακός τόπος θα λειτουργεί χωρίς διακοπή και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εάν η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο καταστεί αδύνατη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Το Υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου του και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτόν, ωστόσο, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Λαμβάνεται κάθε μέριμνα, στο πλαίσιο του δυνατού, για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου.

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο μπορεί, επίσης, ανά πάσα στιγμή να ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης των προβλημάτων του συστήματος, χωρίς το Υπουργείο να φέρει υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης προς τους χρήστες/επισκέπτες.

Γενικότερα και κατά τον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, το Υπουργείο δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη (ούτε καν από αμέλεια) για οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις, οποιασδήποτε φύσης, ούτε για αποκατάσταση τυχόν οποιαδήποτε ζημίας (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου, από αιτία που σχετίζεται με: τη λειτουργία ή μη του διαδικτυακού τόπου ή/και τη χρήση του και του περιεχομένου του ή/και την αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του, ή/και την έλλειψη διαθεσιμότητας ή τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του περιεχομένου του, καθώς και με τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του χρήστη/επισκέπτη του που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

Το Υπουργείο δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ή που έχουν αναρτηθεί από μη εξουσιοδοτημένα (ή μη νόμιμα) πρόσωπα/μέσα/μηχανισμούς.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές μέσω υπερσυνδέσμων(hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Οι τρίτοι - φορείς των διαδικτυακών τόπων και υπεύθυνοι κατά τον νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές, με χρήση της παραπομπής, με δική του ευθύνη. Το Υπουργείο σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει.

Τροποποίηση περιεχομένου διαδικτυακού τόπου και όρων χρήσης του

Το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του διαδικτυακού του τόπου μονομερώς, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους το Υπουργείο αναλαμβάνει να τηρεί αναρτημένους και επικαιροποιημένους στον διαδικτυακό του τόπο. Ισχύοντες θεωρούνται πάντοτε οι όροι χρήσης, όπως εκείνοι διαμορφώθηκαν από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. O δε χρήστης/επισκέπτης εφόσον κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσεις και τις τυχόν τροποποιήσεις. Εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εφαρμοστέο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής παρούσας συμφωνίας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν καταστεί άκυρη ως αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι διατηρούνται σε ισχύ.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο οποίo ανήκει ο διαδικτυακός τόπος, και του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.


Πολιτική Cookies

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών/επισκεπτών των διαδικτυακών τόπων χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την καταγραφή διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρήση συγκεκριμένων σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς ή λειτουργικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο διαχειριστής δεν μεταφέρει και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, με την επιφύλαξη της κοινοποίησης στοιχείων προς τις αρμόδιες Αρχές, εφόσον τούτο προβλέπεται από σχετικές ειδικές διατάξεις.

Τα παρακάτω στοιχεία καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα στον εξυπηρετητή του ιστοτόπου από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη:

  • η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη, η οποία αποτελεί προσωπικό του δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό,
  • η διεύθυνση (URL) την οποία επιθυμεί να προσπελάσει ο χρήστης και η σχετική ημεροχρονολογία
  • αρχείο σφαλμάτων

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών του ιστοτόπου, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και για την υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.